آرشیو نظرسنجی

صدای ایران

آرشیو نظرسنجی
نظر شما درباره نتیجه دور هفتم مذاکرات (مذاکرات نیویورک) چیست؟
در این دور از مذاکرات توافق جامع هسته ای حاصل خواهد شد
6.52%
مذاکرات نتیجه ای نخواهد داشت
33.7%
مذاکرات نیویورک زمینه ساز توافق نهایی در سوم آذر خواهد بود
59.78%

آخرین اخبار
پربازدیدها