صدای ایران

آرشیو نظرسنجی
با توجه به اینکه عربستان هیچ کدام از 20 راهکار ایران برای تامین امنیت را نپذیرفته است؛ به نظر شما:
رایزنی ها باید تا حصول نتیجه برای برگزاری حج ادامه یابد
10.92%
حج سال 1395 برگزار نشود
89.08%

پربازدیدها