صدای ایران

آرشیو نظرسنجی
کدام سریال تلویزیونی را تا پایان ماه رمضان موفق تر از بقیه پیش بینی می کنید؟
سریال پایتخت4 - شبکه یک
68%
سریال گاهی به پشت سر نگاه کن - شبکه دوم
16%
سریال دردسرهایی عظیم2 - شبکه سوم
8%
سریال خاک و نمک - شبکه پنج
8%