معرفی کتاب «خیزش راست افراطی و تاثیر آن بر آینده مسلمانان در اروپا»

کد خبر: ۱۶۲۵۹۹
تاریخ انتشار: ۰۳ مهر ۱۳۹۶ - ۲۰:۵۱
معرفی کتاب «خیزش راست افراطی و تاثیر آن بر آینده مسلمانان در اروپا»

کتاب «خیزش راست افراطی و تاثیر آن بر آینده مسلمانان در اروپا» تالیف آقایان دکتر محمدرضا دهشیری و روح اله قاسمی در سال 1395 از سوی اداره نشر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران منتشر گردیده است.

راست افراطی به مثابۀ یک جریان توانسته است در دهۀ اخیر جایگاه خود را در میان افکار عمومی و ساختار سیاسی کشورهای اروپایی بهبود بخشد. احزاب راست افراطی نیز در برخی انتخابات ملی و پارلمان اروپا موفقیت‌های قابل‌ذکری را رقم زده‌اند. از آنجا که موضوع مهاجرت و تقابل با مسلمانان به گرانیکاه گفتمان راست افراطی مبدل شده، پژوهش فرارو درصدد شناخت دلایل خیزش راست افراطی و تأثیر آن بر آینده مسلمانان در اروپاست. از این رو بر اساس روش منظومه‌ای که تلفیقی از توصیف و تحلیل محتوای کمّی و کیفی است، این دو پرسش مورد مداقه قرار می‌گیرد.

در شروع نوشتار، نظریه فاشیسم که ایدئولوژی جریان راست افراطی را شکل می‌دهد، توضیح و تشریح و سپس مفهوم راست افراطی، مؤلفه‌ها، دلایل خیزش و میزان آرای احزاب این جریان در 9 کشور اروپایی به تفصیل بررسی می‌شود. فصل سوم نیز به تقابل گروه‌ها، احزاب و رسانه‌های راست افراطی با مسلمانان اختصاص دارد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بحران‌های چهارگانۀ هویت، مهاجرت، توزیع منابع و ناکارآمدی سیستم نمایندگی در خیزش راست افراطی تأثیر بسزایی دارند.

از سویی دیگر، احزاب راست افراطی با تمرکز بر موضوع مهاجرت و بسط تبلیغات منفی ضدمسلمانان می‌کوشند از ورود آنها به کشورهای اروپایی به ویژه در حوزۀ غربی ممانعت کنند و محدودیت‌ها را ضدپیروان آیین اسلام در اموری مانند ساخت مساجد و مراکز اسلامی، حجاب، آماده کردن گوشت حلال، اشتغال و آموزش وضع و تشدید نمایند. بسط اسلام‌هراسی در حوزه عمومی، بستن مرزها، مخالفت با روند چندفرهنگی و دین اسلام، گسترش هجمه‌ها ضد حضرت محمد(ص) و قرآن کریم، توقف اعطای خدمات اجتماعی و توزیع منابع میان پناهندگان و مهاجران مسلمان از دیگر پیامدهای خیزش راست افراطی در اروپای کنونی است. 

راست‌گرایان افراطی، برای صدمه زدن به مردمی با نژادهای دیگر، از اعمال خشونت نیز ابایی ندارند و موارد متعددی از حمله به مسلمانان به دست آنها در سال‌های اخیر ثبت شده است. مقولۀ هویت ملی نیز در گفتمان راست افراطی اروپا، بر اسلام‌هراسی افزوده است. بر این مبنا، رهبران و کارگزاران جریان راست افراطی وجود مسلمانان را در جامعه اروپایی عامل شکاف در هویت یکپارچه خود می‌دانند. آنان تأکید دارند که آموزه‌های مسلمانان با انگاره‌های جامعه اروپایی سازگاری ندارد و باید محدودیت‌ها ضدمسلمانان افزایش یابد. زایش این‌گونه تفکرات است که موجب تصویب قوانین ضدپوشش مسلمانان در برخی کشورهای اروپایی شده است.

از سوی دیگر، راست افراطی با اعمال فشار بر دستگاه‌های اجرایی و قانونی کشورهای اروپایی برای تصویب لوایح ضدمهاجرتی، سازماندهی خشونت‌ها و تنش‌ها ضد مسلمانان و برجسته کردن تأثیر منفی آموزه‌های آنها بر جامعه اروپایی توانسته است اهداف خود را در زمینه اسلام‌ستیزی به پیش ببرد.

فهرست مطالب
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول:  مبانی تئوریک: نظریۀ فاشیسم
فصل دوم: مفهوم، پیشینه و عملکرد جریان راست افراطی در اروپا
فصل سوم: تقابل جریان راست افراطی با مسلمانان در اروپا
فصل چهارم: نتیجه‌گیری و راهکارها
منابع و مآخذ


پربیننده ترین ها
آخرین اخبار