جلیلی: دشمن امروز نگران همبستگی و اتحاد ملت ایران است

جلیلی: دشمن امروز نگران همبستگی و اتحاد ملت ایران است
سعید جلیلی گفت: پیشرفت زمانی حاصل می‌شود که تبعیض و بی‌عدالتی در بین ما وجود نداشتە باشد و از ظرفیت‌های اقوام مختلف در بدنە دولت استفادە شود.
کد خبر: ۲۹۴۵۱۰
تاریخ انتشار: ۱۳ تير ۱۴۰۳ - ۲۱:۲۶

سعید جلیلی امروز (۱۳تیر) در سفر خود بە استان کردستان و حضور در بین مردم با بیان اینکە روزگاری توفیق حضور در بین دانشگاهیان دانشگاە کردستان، کولبران بانە، جوانان مرز باشماق و دانشجویان دانشگاە آزاد مریوان را داشتەایم، اظهار کرد: اینها را گفتم تا بگویم با تک تک مسائل و مشکلات استان کردستان آشنا هستم و همە ضعف‌ها و آسیب‌ها و کمبود‌های این استان را می‌دانم.

به گزارش صدای ایران از ایسنا،وی عنوان کرد: من بار‌ها حاشیە شهر‌های استان کردستان را دیدەام، ساعت‌ها در کوچە‌ها راە رفتەام و مشکلات و ضعف‌ها این استان را از نزدیک دیدەام و بە همان میزان نیز با ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و سرمایە‌های معنوی و مادی استان آشنا هستم.

جلیلی با بیان اینکە در کشور فرصت‌ها بیشماری وجود دارد، بیان کرد: همچنین در استان کردستان دریایی از فرصت‌ها وجود دارد و باید در آیندە شاهد جهش چشمگیری در استان کردستان باشیم و نباید پسران و دختران ما احساس یاس و ناامیدی و بیکاری داشتە باشند، لذا در کنار همە این فرصت‌ها یک فرصت بی‌نظیر وجود دارد و آن هم خود مردم است.

وی پیشرفت کشور را در گرو عدالت دانست و افزود: پیشرفت زمانی حاصل می‌شود کە عدالت وجود داشتە باشد و تبعیض و بی عدالتی در بین ما وجود نداشتە باشد و از ظرفیت‌های اقوام مختلف در بدنە دولت استفادە شود.

جلیلی اضافە کرد: هر قوم و استان و فرهنگی رنگ‌ها و نقش‌های مختلفی دارد و هرکدام از اینها می‌توانند نقش و نگار زیبای ایران را بە جهانیان نشان دهد.

وی خاطرنشان کرد: هرکدام از هویت‌ها و اقوام برای ایران یک فرصت است و می‌توان عظمت و بزرگی ایران را بە رخ جهانیان کشید.

جلیلی با بیان اینکە دشمن امروز نگران همبستگی و اتحاد ملت ایران است، گفت:، اما زمانی می‌توان این اتحاد را بە رخ کشید کە یک کشور جهش و یک کردستان جهش داشتە باشیم و ایفای نقش باشکوە تک تک مردم را شاهد باشیم.

وی تصریح کرد: شرکت در انتخابات حق مسلم هر ایرانی است و این وظیفە ماست کە امکانات شرکت در انتخابات را حتی برای دورترین روستا‌ها و نقاط کشور فراهم کنیم و امروز همە دنیا چشم بە انتخابات ایران دوختەاند کە ببینند مردم ایران چە کسی را انتخاب خواهند کرد.

جلیلی: پیشرفت زمانی حاصل می‌شود کە عدالت وجود داشتە باشد

جلیلی ادامە داد: جدا از حق سیاسی مردم، در حقوق اقتصادی نیز باید مردم برابر باشند و فرصت‌های اقتصادی تنها در اختیار عدەای خاص از مردم نباشد.

جلیلی نماد هویت‌خواهی طبقە ضعیف جامعە است

درادامە قادرخانزادە رئیس ستاد سعید جلیلی در کردستان گفت: در دوران حکومت شهید رئیسی شور و نشاط و خدمتگزاری در جامعە جریان پیدا کرد.

وی عنوان کرد: دوران حکومت شهید رئیسی دوران روی کار آمدن مدیران کار آمد و انقلابی، متعهد و خدمتگزار بود و در این دورە پروژە‌هایی کە در دورە تدبیر و امید برزمین ماندە بود بە بهرەبرداری رسید.

قادرخانزادە اضافە کرد: آیندە کشور به رئیس جمهوری کاربلد و سیاستمدار نیاز دارد تا در حوزە‌های مختلف، تغییرات اساسی و اصولی ایجاد کند.

وی تصریح کرد: جلیلی نماد هویت خواهی و حق طلبی مردمی است کە در زیرچرخە تبعیض و آقازادگی و ... مورد ظلم واقع شدەاند.

جلیلی: پیشرفت زمانی حاصل می‌شود کە عدالت وجود داشتە باشد

سعید جلیلی در ابتدای ورود خود بە استان کردستان بە مزار شهدا شهر سنندج رفت و بە مقام شامخ شهدای این استان ادای احترام کرد.


نظر شما
پربیننده ترین ها