جدیدترین پیام های تبریک کریسمس 2021 به انگلیسی با ترجمه فارسی
Merry Christmas and happy New Year
اگر به دنبال متون تبریک کریسمس هستید این جا مجموعه ای جدید و کامل انگلیسی با ترجمه فارسی در دسترس شما قرار داد.
کد خبر: ۲۵۸۶۷۱
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۹ - ۰۰:۳۶

صدای ایران-  متون تبریک سال کریسمس راه های خوبی هستند برای این که چیز هایی خوبی را برای خانواده و دوستان خودتان آرزو کنید. جدیدترین پیامها در این زمینه را در زیر بخوانید  و برای عزیزان خود بفرستید.

Here is a collection of Merry Christmas quotes for you to send for some on who you love like your family and friends. Merry Christmas quotes are the good ways to wish good things to your family and friends. If you are looking for Merry Christmas quotes, here is a complete collection of it.

Merry Christmas and happy New Year

تبریک کریسمس و سال جدید

yektanet-logo-sign

! Christmas is about spending time with family and friends. It’s about creating happy memories that will last a lifetime. Merry Christmas to you and your family

کریسمس گذراندن زمان با دوستان و فامیل است. کریسمس ساختن خاطره های شاد که تا آخر عمر باقی می مانند. کریسمس به تو و خانواده ات مبارک

! We may not be together on Christmas day ,But my heart and soul will always be with you. My warmest greetings to you. Have a great and wonderful Christmas

ما ممکن است برای روز کریسمس با هم نباشیم اما قلب و روح من همیشه با تو خواهد بود. گرم ترین تبریکات من برای تو باشد. کریسمس فوق العاده ای داشته باشی

! May this year’s Christmas be the best Christmas ever. Warmest wishes to you and your family. Have a great and wonderful Christmas and New Year

امیدوارم کریسمس امسال بهترین کریسمس باشد. گرم ترین آرزو های من برای تو و خانواده ات است. کریسمس  و سال نو فوق العاده ای داشته باشی

متن انگلیسی تبریک کریسمس با ترجمه
Christmas is really a time for families to unite. It is a time to share all the laughter and cheers. Without you, this family will not be called a family. You complete our lives. Merry Christmas

کریسمس واقعا زمانی برای متحد شده خانواده است. زمانی برای به اشتراک گذاری خنده ها و سلامتی است. بدون تو این خانواده، خانواده خوانده نمی شود. تو زندگی ما را کامل می کنی. کریسمس مبارک ...!

.For your Christmas time, I wish you many blessings, much happiness, and even more love

برای زمان کریسمس تو، من سعادت فراوان، خوشحالی زیاد و حتی عشق بیشتر را برای تو آرزو می کنم.

! May your heart and home be filled with all of the joys the festive season brings. Merry Christmas and a wonderful New Year

امیدوارم قلب تو و خانه ات با همه لذت هایی که این فصل جشن به همراه می آورد پر شود. کریسمس مبارک و سال جدید خوبی داشته باشی

!! May the joy and peace of Christmas be with you all through the Year. Wishing you a season of blessings from heaven above. Happy Christmas

امیدوارم لذت و آرامش کریسمس در تمام طول سال با تو باشد. برای تو فصلی پر از سعادت از بهشت بالای سرت را آرزو می کنم. کریسمس مبارک

Warmest thoughts and best wishes for a wonderful Christmas and a Happy New Year. May peace, love and prosperity follow you always

گرم ترین فکر ها و بهترین آرزو ها برای داشتن کریسمسی فوق العاده و تبریک سال نو تقدیم تو باد. برای تو آرزو دارم که آرامش و عشق و سعادت همواره به دنبال تو باشند.

On Christmas, there’s a reason to be happy and a reason to smile

در کریسمس دلیلی برای شاد بودن و دلیلی برای لبخند زدن وجود دارد.

.There is no greater gift this festive season than spending time with family all around the Christmas tree

در این فصل جشن هیچ هدیه ای بهتر از گذراندن وقت با خانواده در کنار درخت کریسمس نیست.

متن زیبا انگلیسی برای تبریک کریسمس
! May success be with you and everything you do, Merry Christmas and a happy New Year too

امیدوارم موفقیت با تو و همه کار هایی که انجام می دهی باشد.  کریسمس و سال نو بر تو مبارک

! May the lights of Christmas be your guide. Have a happy holiday

امیدوارم چراغ های کریسمس هدایت گر تو باشد. تعطیلات شادی را داشته باشی

! This Christmas season may we open our hearts to all people and to God. Merry Christmas and a happy New Year

امیدوارم این کریسمس ما قلب های خود را به روی همه مردم و خدا باز کنیم. کریسمس و سال نو مبارک

! Christmas is all about giving, sharing and eating. May your home be filled with love, lights and singing. Happy Holidays

کریسمس به معنای بخشیدن و به اشتراک گذاری و خوردن و آشامیدن است. امیدوارم خانه شما گر از عشق و نور و آواز باشد. تعطیلات مبارک

! Let us celebrate Christmas with lots of fun, surprises and magic. May you have a wonderful Christmas

بگذارد کریسمس را با شادی ها و سوپرایز ها و معجره های فراوانی جشن بگیریم. امیدوارم کریسمس فوق العاده ای داشته باشی

! I hope you awake on Christmas morning feeling like a child again. Merry Christmas and all the best in the New Year

امیدوارم صبح کریسمس که از خواب بیدار می شوی احساسی شبیه بچگی ها داشته باشی. کریسمس مبارک و همه آرزو های خوب را برای سال نو برای تو دارم.

! May your wish list come true. Happy Holidays

امیدوارم لیست آرزو های تو به واقعیت بپیوندند. تعطیلات مبارک


.Merry Christmas, my child. Thanks for being the greatest gift of my life

کریسمس مبارک فرزندم، ممنون برای این که بهترین هدیه در زندگی من بودی

May this Christmas be more than just a season, but a way of life

امیدوارم این کریسمس بیشتر از یک فصل برای تو باشد. بلکه مسیری برای زندگی تو باشد.

.May your fire be warm and your home be bright. Have a merry Christmas and a happy New Year

امیدوارم آتش تو همیشه گرم و خانه ات همیشه روشن باشد. کریسمس  و سال نو مبارکی را داشته باشی

! May the blessings and happiness of Christmas season be yours, May the next year be better and happier Happy Holidays

امیدوارم سعادت و شادی فصل کریسمس با تو باشد. امیدوارم سال بعد بهتر و شادتر باشد. تعطیلات مبارک

.Open the gift of happiness and love this Christmas and share them with the others

هدیه های شادی و عشق را در این کریسمس باز کن و آن ها را با دیگران تقسیم کن

.Christmas is a time when you get homesick even when you’re home

کریسمس زمانی است که شما دلتان برای خانه تنگ می شود حتی اگر در خانه باشید.

.Christmas is not as much about opening our presents as opening our hearts

کریسمس تنها به معنای باز کردن هدیه ها نیست بلکه زمانی برای باز کردن قلب های است.

! Christmas is more fun, When you celebrate it with friends and loved ones. Have a blessed and joyous Christmas

کریسمس موضوعی بیش از خوشگذرانی است، زمانی است تو آن را با دوستانت و کسانی که آن ها را دوست داری جشن می گیری. کریسمس شاد و سلامتی داشته باشی

! You’re all so important to us. Stay safe and stay happy this holiday season

تو برای ما بسیار مهم هست. در این تعطیلات سالم و امن و شاد بمان

! It’s Christmas time again and I hope you’re having a good time with your family and dear ones! Happy Holidays

دوباره زمان کریسمس از راه رسیده است و من امیدوارم تو زمان خوبی را با خانواده و عزیزانت بگذرانی! تعطیلات مبارک


.May this Christmas season melt away your sadness and offer the consolation and peace that you need. Soon, you’ll be able to walk into the New Year with joy

امیدوارم این کریسمس غم های تو را آب کند و به تو شرایط و آرامشی را که نیاز داری بدهد. به زودی، تو می توانی در سال جدید با لذت قدم بگذاری

.The spirit of Christmas is bright and magical. When you start to feel it, it will enchant you with hope and wonder that lasts beyond the holiday season

روح کریسمس درخشنده و معجره آمیز است. هنگامی که تو شروع می کنی به احساس کردن تو را از آرزو و حس خوبی فراتر از زمان تعطیلات جادو می کند

.Wishing you and your family a wonderful holiday season. Lots of love

برای تو خانواده ات آرزوی فصل تعطیلاتی فوق العاده می کنم. پر از عشق

.Congratulations on a great year, and warm wishes to you and your family throughout the holiday season

تبریک برای سالی فوق العاده و آرزو های گرم برای تو و خانواده ات در طول فصل تعطیلات دارم

.Merry Christmas from all of us. We hope you have a very happy Holidays and we wish you all the best for the New Year

کریسمس مبارک از طرف همه ما. ما امیدواریم تو تعطیلات شادی داشته باشی و ما امیدواریم تو در تمام طول سال همه چیز های خوب را داشته باشی.

! Faith makes all things possible, Hope makes all things work, Love makes all things beautiful, May you have all the three for this Christmas. Merry Christmas

ایمان همه چیز را ممکن می سازد. امید همه چیز را درست می کند. عشق همه چیز را زیبا می کند. امیدوارم تو هر سه این ها را برای این کریسمس داشته باشی. کریسمس مبارک


متن عاشقانه انگلیسی برای تبریک کریسمس با ترجمه


Lovely Merry Christmas

تبریک کریسمس عاشقانه

.You make the stars shine brighter and the winter days warmer just by being in my life. Merry Christmas to my favorite person in the world

تو تنها با حضورت در زندگی من ستاره ها را درخشان ت و روز های زمستان را گرمتر می کنی. کریسمس بر شخص مورد علاقه من در دنیا مبارک

.Every Christmas card I write makes me long for you so much.Wish we could be together this holiday.Merry Christmas

هر کارت کریسمسی که من می نویسم من رو از تو خیلی دور می کند. امیدوارم ما بتوانیم این تعطیلات را با هم بگذرانیم. کریسمس مبارک

! I love to celebrate this day with someone as special as you

من دوست دارم این روز را با یک شخص خاص مثل تو جشن بگیرم.

! To all the people who are dear to me, I wish all of you nothing but the joy and happiness that this Christmas brings! Merry Christmas to all

برای همه افرادی که برای من عزیز هستند آرزو می کنم چیزی جز شادی و لذتی که کریسمس به همراه می آورد نداشته باشید. کریسمس به همه شما مبارک

.Listen to the whispers of the wind this Christmas. They carry a message of love, peace, hope and happiness for you. Wishing you a merry Christmas

به زمزمه های باد در این کریسمس گوش بده. آن ها پیام عشق، آرامش، آرزو و شادی برای تو به همراه می آورند. کریسمس برای تو مبارک باشد.

جملات انگلیسی عاشقانه برای تبریک کریسمس 2020 و سال جدید
.All I want for Christmas is you, my dear. May we celebrate this holiday together holding each other’s hand. Merry Christmas my love

همه چیزی که من برای کریسمس می خواهم تو هستی. امیدوارم ما این تعطیلات را در حالی جشن بگیریم که دستان هم را گرفته ایم. کریسمس مبارک عشق من

! Let us forget the past and start a new, wishing to see you this Christmas

اجازه بده گذشته را فراموش کنیم و چیز جدیدی را شروع کنیم. آرزو می کنم این کریسمس تو را ببینم.

The Gift of Christmas is a precious reminder that we are loved! I am so lucky to have someone I love so much at my side this festive season

هدیه کریسمس یک یاد آوری گران بها است در این مورد که ما عاشق هم هستیم. من خیلی خوش شانس هستم که شخصی را که خیلی دوست دارم در این فصل جشن در کنار خودم دارم

Christmas is the time to touch every heart with love and care. Christmas is the time to receive and send blessings. It is the time to breathe the magic in the air. Wishing you a very Merry Christmas.

کریسمس زمانی برای لمس کردن قلب یکدیگر با عشق و مراقبت است. کریسمس زمانی برای گرفتن و دادن سعادت است. زمانی برای نفس کشیدن معجزه در هوا است. کریسمس خیلی مبارکی را برای تو آرزو می کنم.

! Christmas is a special time to enjoy with all your loved ones, Merry Christmas and a happy new year

کریسمس زمان خاصی است برای لذت بردن با کسانی که تو دوستشان داری. کریسمس و سال نو مبارک

! From miles away, no matter how far we are, the warmth of Christmas will bring us closer together. May you have a wonderful holiday

از مایل ها دور تر، مهم نیست چقدر فاصله داریم، گرمای کریسمس ما را به هم نزدیک تر خواهد کرد. امیدوارم تعطیلات فوق العاده ای داشته باشی

! There are many gifts under the Christmas tree, but the best one is you

هدیه های زیادی زیر درخت کریسمس وجود دارد اما بهترین آن ها تو هستی

! May your Christmas be decorated with cheer and filled with love. Have a wonderful holiday

امیدوارم کریسمس تو با سلامتی تزئین و با عشق پر باشد. تعطیلات فوق العاده ای داشته باشی

! I hope you love the present you told me to buy for you. Merry Christmas

امیدوارم تو هدیه ای که گفته بودی برایت بخرم را دوست داشته باشی. کریسمس مبارک

! Merry Christmas and best wishes for the New Year

کریسمس مبارک و بهترین آروزها را برای سال نو برای تو دارم

متن تبریک کریسمس 2020 انگلیسی
! I’ve been waiting all year to spend Christmas with you! Now that it’s here, I can’t think of any gift I’d want any more than this. Merry Christmas, my love

من تمام طول سال را منتظرم مانده ام تا کریسمس را با تو بگذرانم. حالا کریسمس اینجاست و من نمی توانم به هدیه ای بهتر از این فکر کنم. کریسمس مبارک عشق من

! My love for you shines brighter than the lights on the tree. Merry Christmas

عشق من برای تو روشنایی درخشنده تر از چراغ های درخت کریسمس آرزو می کنم. کریسمس مبارک

.If I could package my heart and send it to you for Christmas

اگر من می توانستم قلبم را بسته بندی می کردم و برای تو در کریسمس می فرستادم

.We may not be able to celebrate Christmas together this year, but just remember that you are always in my thoughts. With love from the bottom of my heart

ما ممکن است نتوانیم کریسمس را امسال با هم جشن بگیریم اما فقط به یاد داشته باشد که تو همیشه در فکر من و خاطره من هستی. با عشق از اعماق قلبم

.Being with you for Christmas makes me feel like a child again. Except, instead of anticipating my presents, I’m looking forward to our kisses

با تو بودن برای کریسمس من رو دوباره شبیه بچه ها می کند. به جز این که به جای این که به دنبال هدیه باشم به دنبال بوسه های مان هستم.


جملات انگلیسی دوستانه برای تبریک کریسمس
Friendly Merry Christmas


تبریک کریسمس دوستانه

.May you feel all the love and joy I have for you throughout this festive season and all year round. Having you as my friend brings me great joy

امیدوارم تو همه عشق و لذتی را که برای تو دارم را در این فصل جشن و در تمام طول احساس کنی. داشتن تو به عنوان دوست برای من لذت بزرگی است.

.Best friends are to a friendship like Christmas is to the other celebrations: always on top

بهترین دوستان در روابط دوستانه مانند کریسمس در میان سایر جشن ها هستند. همیشه در بالا قرار دارند.

.Let the spirit of love gently fill our hearts and homes. In this loveliest of celebrations may you find many reasons for happiness

اجازه بده روح عشق قلب های ما  و خانه ما را پر کند. در این دوست داشتنی ترین جشن ها امیدوارم دلایل زیادی برای شادی پیدا کنید.

.The gift of love. The gift of peace. The gift of happiness. May all these be yours at Christmas

هدیه عشق، هدیه آرامش، هدیه شادی. امیدوارم همه این ها در کریسمس برای تو باشد.

.Merry Christmas my friend, I will tell you what you are; you are as beautiful as an angel, as bright as a sta

کریسمس مبارک دوست من، من به تو خواهم گفت که تو چه چیزی هستی. تو زیباترین فرشته ای هستی که از ستاره درخشان تر است.


.Your friendship and your love is the best Christmas gift that I have gotten

دوستی با تو و عشق تو بهترین هدیه کریسمس است که من تا کنون گرفته ام

.You light up my life like a Christmas tree. I am grateful to be your friend

تو زندگی من را شبیه درخت کریسمس روش کرده ای. من بسیار خوشحالم که دوست تو هستم.

.Merry Christmas best friend, thanks for all the joy you send! Happy New Year to you too, may you have joy all year through

کریسمس مبارک بهترین دوست، ممنون برای همه لذت هایی که به من دادی. سال تو بر تو مبارک امیدوارم تو در تمام طول سال خوشحال باشی.

! Christmas time comes once a year and thanks to friends like you I am full of cheer

کریسمس یک بار در سال از راه می رسد و به لطف دوستانی شبیه تو من احساس سعادت می کنم

! I wish you a life full of wonderful things as you have filled my life with great friendship. I am so lucky to have you as my friend. Merry Christmas and a wonderful New Year

برای تو زندگی پر از چیز های فوق العاده آرزو می کنم همان گونه که تو زندگی من را از یک دوستی خیلی خوب پر کردی. من خیلی خوش شانس هستم که تو را به عنوان دوست دارم. کریسمس مبارک و سال نو فوق العاده ای داشته باشی.

.Merry Christmas to my best friend, the only person who knows all of my faults and still sticks around

کریسمس برای بهترین دوست مبارک باشد. تنها کسی که همه اشتباهات من را می داند و همچنان در اطراف من قرار دارد.

.Good friends are like guardian angels, always looking out for you. Merry Christmas friend

دوستان خوب شبیه فرشته های نگهبان هستند، همیشه مراقب شما هستند. کریسمس مبارک رفیق

.Your friendship is the greatest Christmas present. Thanks for all the awesome memories

دوستی با تو بهترین هدیه کریسمس است. ممنون برای همه خاطره های فوق العاده ای که ساختی

! Thanks for always being such a good friend. May you have a wonderful Christmas and a happy and healthy New Year

ممنون برای اینکه همیشه دوست خوبی بوده ای. امیدوارم کریسمس فوق العاده ای داشته باشی و سال نو با خوشی و سلامتی برای تو باشد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پربیننده ترین ها
آخرین اخبار