لیتل چیست؟
قانون یا فرمول لیتل ( به انگلیسی: Little's law ) قضیه ای است که توسط جان لیتل ( john little ) نوشته شده است

صدای ایران-قانون یا فرمول لیتل ( به انگلیسی: Little's law ) قضیه ای است که توسط جان لیتل ( john little ) نوشته شده است و در نظریه صف کاربرد دارد و بیان می کند که:


تعداد میانگین مشتری ها در درازمدت در یک سیستم پایدار L برابر است با میانگین نرخ ورود مؤثر در درازمدت λ ضربدر میانگین زمان حضور مشتری در سیستم W یا به زبان جبری : L = λW. بسیار قابل توجه است که این رابطه تحت تأثیر توزیع فرایند ورودی یا توزیع فرایند خدمت یا سفارش خدمت و عملاً هیچ عامل دیگری نیست. نتیجه به تمامی سیستم ها به ویژه سیستم های داخلی سیستم ها ( زیرسیستم ها ) قابل اعمال است. بنابراین در یک بانک خط مشتری ها می تواند یک زیرسیستم باشد و خود بانک هم می تواند یک زیرسیستم باشد و قانون لیتل می تواند به هر یک از آن ها همانند کل سیستم اعمال شود. تنها شرط برای اعمال این قانون پایدار و غیر پیشگیرانه بودن سیستم است که از حالت گذار مانند مقداردهی اولیه در موقع روشن یا خاموش شدن جلوگیری می کند. در برخی موارد به طور ریاضی وار ممکن است که نه تنها میانگین تعداد در یک سیستم به میانگین انتظار مربوط باشد بلکه توزیع احتمال کل تعداد نیز در یک سیستم به انتظار مربوط شود.


در سال ۱۹۸۴ قانون لیتل به طور فرضی درست در نظر گرفته شده بود و بدون اثبات از آن استفاده می شد. فرمL = λW نخست توسط فیلیپ ام. مورس انتشار یافت؛ در هنگامی که او خوانندگان را برای یافتن موقعیتی که در آن این رابطه صدق نکند به چالش کشیده بود. در سال ۱۹۶۱ لیتل اثبات خود را برای این رابطه منتشر کرد که نشان می داد هیچ موقعیتی وجود ندارد که این رابطه در آن صدق نکند. اثبات لیتل با نوع ساده تری توسط jewell ادامه یافت و بعداً نسخه ساده تری نیز توسط Eilon منتشر شد. Shaler Stidham یک نسخه با درکی بهتر و مستقیم تر از اثبات را در سال ۱۹۷۲ منتشر کرد.


یک فروشگاه کوچک با یک باجه و یک محل برای جستجو را در نظر بگیرید که تنها یک فرد در هر زمان واحد می تواند باجه را در اختیار داشته باشد و هیچ کس بدون خرید جنس خارج نمی شود پس تقریباً در این سیستم روند زیر را داریم:


ورود ← جستجو ← باجه ← خروج


این یک سیستم پایدار است بنابراین نرخ به هنگام ورود هر فرد به فروشگاه با نرخ به هنگام رسیدن به فروشگاه و همانطور با نرخ در هنگام خروج هر یک برابر است. ما این را نرخ ورودی می نامیم. بر طبق قرارداد یک نرخ ورودی بیشتر نسبت به نرخ خروجی منجر به یک سیستم ناپایدتر می شود که در آن تعداد مشتری های موجود در فروشگاه به تدریج به سمت بی نهایت افزایش می یابد.
wiki: قانون لیتل

ارسال متن
نام:
ایمیل:
* نظر: