علیرضا عباسی: شاهد اقدامات موازی در ورزش ایران هستیم/لزوم استفاده بهینه از منابع سرمایه کشور
در گفت‌و با صدای ایران؛
یسنده طرح ارائه مدل مسیرهای موفقیت فوتبال ایران گفت: در ایران علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته بشاهد حرکت‌های موازی در ورزش هستیم.
کد خبر: ۲۷۰۳۶۷
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۲

به گزارش صدای ایران، علیرضا عباسی چهره نام آشنای علم ورزش و مولف کتب مختلف در حوزه مدیریت، مجری و نویسنده طرح ارائه مدل مسیرهای موفقیت فوتبال ایران در مصاحبه با صدای ایران با اشاره به مدیریت  ورزشی کشور در ابعاد مختلف، اظهار داشت: تغییر روند غیر اصولی سبک مدیریت کشور چندان هم مشکل نیست.

علیرضا عباسی: شاهد اقدامات موازی در ورزش ایران هستیم/لزوم استفاده بهینه از منابع سرمایه کشور

وی افزود: ﺑﺎ افزاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴر ﻧﻘـﺶ ورزش در ﺗﻮﺳـﻌﺔ اﻗﺘﺼـﺎدی، اﺟﺘﻤﺎعی، فرهنگی و حتی سیاسیﻛﺸـﻮرﻫﺎ، پیشرفت در زﻣﻴﻨه ورزشی ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از اوﻟوﻳﺖ‌ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳـﺰان در ﻛشورﻫﺎی مختلف دنیا ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷـﺪه اﺳﺖ.

عباسی با تاکید بر این جمله آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در سیستم ورزش ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ علاقه ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و تمایل ﻣﺤﻘﻘﺎن و سیاستﮔﺬاران ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ و ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ‌ﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ در روﻳﺪادﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻗﺎﺑﺖ‌ﻫﺎي اﻟﻤﭙﻴﻚ و جهانی است، تصریح کرد: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ از پایان ﻗﺮن بیستم در ﻣﻮرد سیاست ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ورزش ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رسیده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ورزﺷﻲ و ﻳﺎﻓﺘﻦ دﻻﻳﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺧﻮد ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز و زﻣﻴﻨﺔ‌ﺳﺎز موفقیت‌های آﺗﻲ اﺳﺖ. اهمیت نگاه به مسئله کاملا ملموس است.

نویسنده طرح ارائه مدل مسیرهای موفقیت فوتبال ایران یادآور شد: از آنجا که همه ﺗﻼش‌ﻫﺎي وزارت ورزش و فدراسیون‌های ورزﺷــﻲ در هر کشور ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺗﻴﻢ‌ﻫﺎي ﻣﻠﻲ است بنابراین ﺗـﻴﻢ ﻣﻠـﻲ ﻫـﺮ رﺷـﺘﻪ ورزﺷﻲ می‌ﺗﻮان ﺟﻠـﻮه‌ﮔـﺎه ﺗـﻼش‌ﻫـﺎ و ﻛﻮﺷـﺶﻫـﺎي ورزﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آن ﻛﺸﻮر داﻧﺴﺖ.

وی می‌گوید: ﻧﺎﻛـﺎمیﻫـﺎي ﻣﻠـﻲ ﭘﻮﺷـﺎن ورزش ﻛﺸـﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ‌های زﻳﺎدي را در بین مردم و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ، به طوری که ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می‌رسد اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮدم و ﻣﺴـﺌﻮﻻن ورزشی و غیرورزﺷـﻲ ﻓﺰوﻧـﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر موفقیتﻫـﺎي بیشتر و ارزﺷـﻤﻨﺪي درمیادین ﺑــﻴﻦ‌اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻧﻈیـﺮ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬـﺎﻧﻲ و المپیک هستند.

به اعتقاد عباسی، عوامل زیادی می‌توانند بر موفقیت ورزش قهرمانی تاثیر گذار باشند، در سطح ماکرو جمعیت، بیکاری، تورم، رفاه اجتماعی، تولید ناخالص داخلی ، جغرافیا و... در سطح میانی تنوع سازمان‌ها و امکانات ورزشی تخصصی، برنامه‌ریزی استراتژیک، لیگ‌های ورزشی و... در سطح خرد ژنتیک، ورزشکار، مربی، متخصصان علوم ورزشی، سایر نیروهای انسانی ماهر است.

مولف کتب مختلف در حوزه مدیریت خاطرنشان کرد: در کشور ایران علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته شده به دلیل نا مشخص بودن وضعیت ورزش قهرمانی از این نظر که کدام نهاد و سازمان(وزارت ورزش یا کمیته ملی المپیک)متولی ورزش قهرمانی هستند عملا حرکت‌های موازی صورت می‌گیرد و استفاده بهینه از منایع سرمایه کشور به عمل نیامده است.

وی با بیان اینکه در فدراسیون فوتبال اولیت‌بندی دقیقی نسبت به مسیر‌های موفقیت در ورزش قهرمانی وجود ندارد، اضافه کرد: به همین دلیل سالانه بخش قابل توجهی از منابع مادی و معنوی هدر می‌رود. بنده در این مطالعه عامل اصلی موفقیت در فوتبال از نظر متخصصان، مدیران به ویژه مربیان، بازیکنان که هسته اصلی ورزش فوتبال تلقی می‌شوند و با اولیت بندی و ارائه مدل مسیر‌ها و محور‌های موفقیت را نشان خواهم داد.

عباسی خاطرنشان کرد: فوتبال در سال‌های اخیر نوساناتی در موفقیت داشته است. با توجه به اینکه این ورزش دارای محبوبت نزد مردم است و رشته ای المپیکی بوده موفقیت در این رشته امری حیاتی است. لذا بررسی و تحلیل مسیر‌های موفقیت از کشورهایی که در این زمینه موفق بوده‌اند و بومی‌سازی این مسیرها می‌تواند بر پیشرفت این ورزش نقش به سزایی داشت و اگر توجه به این زمینه نشود باعث عدم پیشرفت و عقب ماندگی در این ورزش می‌شود.

به اعتقاد نویسنده طرح ارائه مدل مسیرهای موفقیت فوتبال ایران، این پژوهش راه‌های مناسب پیشرفت و موفقیت را مشخص می‌کند تا مدیران با استفاده از آن باعث پیشرفت این ورزش شوند.

هدف اصلي:

تدوین مدل مسیرهای موفیقت فوتبال ایران اهداف فرعي: شناسايی عوامل موثر بر مسیر های موفقیت فوتبال ایران شناسايی مهمترين زمینه‌ها و بسترهای لازم مسیر های موفقیت ایران شناسايی شرايط مداخله‌گر مسیر های موفقیت ایران شناسايی راهبردهايی مسیرهای موفقیت فوتبال ایران شناسايی پیامدهای مسیرهای موفقیت فوتبال ایران.

سؤالات اصلي:

تدوین مدل مسیر های موفیقت فوتبال ایران چگونه است؟

سولات فرعی:

عوامل موثر بر مسیرهای موفقیت فوتبال ایران کدامند؟ مهمترين زمینه ها و بسترهای لازم مسیرهای موفقیت ایران کدامند؟ شرايط مداخله‌گر مسیرهای موفقیت ایران کدامند؟ راهبردهايی مسیرهای موفقیت فوتبال ایران کدامند؟ پیامدهای مسیرهای موفقیت فوتبال ایران کدامند؟

مدل‌ها در ساده‌ترين شکل آن، تصوير و نموداري از ارتباط بين عوامل و مؤلفه‌هاي مهم در ارتباط با پديده‌هاي مختلف هستند. «اهميت» عواملي که در کنار هم قرار مي‌گيرند بيانگر نوعي غربالگري است. آنچه در اين بين اهميت فراواني دارد آن است که اين غربالگري حتماً بايد بر اساس تحليل نظري انجام پذيرد. در غير اين صورت مدل ساخته شده ساده‌ لوحانه و بي‌فايده است.

به اين ترتيب ترکيب مناسبي ميان «مدل‌سازي» و «نظريه‌پردازي» ضروري است. مدل‌ها معمولاً ترسيمي و بسيار شفاف‌تر و البته کم عمق تر از نظريه‌ها هستند. در آخر ، امیدوارم بتوانم بعنوان عضو کوچکی از بدنه ورزش ، تاثیر بسزایی در تغییر مسیر مدیریتی ورزش کشور داشته باشم.

انتهای پیام/

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پربیننده ترین ها
لینک های مفید
نهال گردوی آریا نهال
انواع نهال های گردو پربار
خرید نهال گردو
بانک و بیمه