جدول گرایش سیاسی راه یافتگان به دور دوم انتخابات
کد خبر: ۱۰۸۵۵۳
۰۷ / ۰۲ / ۱۳۹۵
جدول گرایش سیاسی راه یافتگان به دور دوم انتخابات
نتایج انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ترکیبی تقریبا متعادل از ورود منتخبین را به بهارستان نشان می‌دهد.

به گزارش صدای ایران، دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی جمعه 7 اسفند با رای‌گیری در 209 حوزه انتخابیه سراسر ایران با مشارکت 62 درصدی در کل کشور و 50 درصدی در تهران برگزار شد.

به نوشته اعتدال، طبق نتایج به دست آمده از 290 کرسی مجلس دهم، 81 کرسی به اصلاح‌طلبان، 78 کرسی به اصولگرایان، 58 کرسی به مستقلین و 5 کرسی به اقلیت‌های دینی اختصاص یافت و تکلیف 68 کرسی باقی‌مانده در مرحله دوم مشخص می‌شود.


مجموع نمایندگان دوره دهم مجلس و کرسیهای دور دوم

دور اول

دور دوم

جمع کل

222

68

290

5 .76 درصد

5. 23 درصد
نمایندگان راه یافته به مجلس بر اساس گرایش

اصولگرا

مستقل

اصلاح طلب

اقلیتها

جمع

78

58

81

5

221

35 درصد

26 درصد

37 درصد

2 درصد

100همچنین ترکیب منتخبین نشان می دهد 70 نفر معادل 24 درصد نمایندگان فعلی مجلس در دور اول برگزیده و 28 نفر معادل 9 درصد به دور دوم انتخابات مجلس دهم راه یافته اند. ضمن این که 30 نفر از نمایندگان دوره های قبلی در دور اول به مجلس و 10 نفر دیگر نیز به دور دوم راه یافته اند.


نمایندگان فعلی ( دور نهم ) راه یافته به دور اول و دوم مجلس

دور اول

دور دوم

70

28

24 درصد

9 درصدنمایندگان ادوار راه یافته به دور اول و دوم مجلس

دور اول

دور دوم

30

13

10 درصد

5 درصد
جداول زیر به تفکیک استان‌ها و تعداد حوزه‌های انتخابیه، راه‌یافتگان به دور دوم انتخابات مجلس دهم را همراه با گرایش سیاسی آن ها و تعداد آرای کسب شده هریک از آن ها را نشان می دهد:


آذربایجان شرقی
ردیفحوزه‌های انتخابیهنماینده دوره دهم گرایش سیاسیکل آراء ماخوذهآراء کسب شده
نامنام خانوادگی 
1تبريز، اسكو و آذرشهرمحمد حسینفرهنگیاصولگرا496919143379
2زهرا ساعیاعتدال114384
3علیرضامنادیاصولگرا113748
4محمد اسماعیلسعیدی   اصولگرا105329
5میر علی اصغر موسویاصلاح طلب 102255
6محمد رضا میرتاج الدینیاصولگرا98562
7شهاب الدینبی مقداراصلاح طلب96281
8عباس عباس زادهاصلاح طلب88855
9سراب و مهربانیوسف داودیمستقل7304916284
10مجیدنصیرپوراصلاح طلب15015
11مرند و جلفامحمد حسن نژادمستقل15832429063
12کریمشافعیاصلاح طلب29672
13مراغه و عجب شیرمهدی داواتگریاعتدال14205529066
14محمد علی حسین زادهاصولگرا26512
15اهر و هریسبیت اله عبداللهیاصلاح طلب7889517072
16مهدی حسینیاناصولگرا13343
17شبسترعلیعلی لواصولگرا762258511
18معصومه آقاپور علی شاهیمستقل12314استان آذربایجان غربی
ردیف حوزه‌های انتخابیه نماینده دوره دهم  گرایش سیاسی کل آراء ماخوذه آراء کسب شده
نام نام خانوادگی 
1 ماکو و چالدران عیسی اله  شریف پور مستقل 109761 27799
2 محرم  اکبرزاده اصولگرا 20884
3 میاندوآب، تکاب و شاهین دژ همایون  هاشمی اصولگرا 221301 51488
4 محمد  میرزایی اصلاح طلب 49846
5 جهانبخش  محبی نیا اصولگرا 48136
6 مهدی  عیسی زاده اصولگرا 43461
7 اروميه حاکم  ممکان مستقل   104269
8 سید هادی  بهادری اصلاح طلب   102984
9 روح اله  حضرت پور مستقل   86257
10 مجید  دود کانلو میلان مستقل   82913
11 سلماس رسول  جلایه اصولگرا 98858 18321
12 شهروز  برزگر اصولگرا 16463استان اردبیل
ردیف حوزه‌های انتخابیه نماینده دوره دهم  گرایش سیاسی کل آراء ماخوذه آراء کسب شده
نام نام خانوادگی 
1 پارس آباد و بیله‌سوار ایرج  بیگدلو اصولگرا 127879 20499
2 شکور  پورحسین مستقل 17475
3 اردبيل،نير،نمين و سرعين اکبر  نیک زاد اصولگرا 47803 62457
4 محمد  فیضی اصلاح طلب 55511استان ایلام
ردیف حوزه‌های انتخابیه نماینده دوره دهم  گرایش سیاسی کل آراء ماخوذه آراء کسب شده
نام نام خانوادگی 
1 دهلران، آبدانان و دره شهر شادمهر  کاظم زاده اصلاح طلب 102492 25522
2 علی محمد  احمدی مستقل 22749
3 ایلام،شیروان،چرداول، ایوان و مهران جلال  میرزایی اصلاح طلب 216095 39363
4 لطیف  صادقی اصولگرا 39556
5 سلام  امینی مستقل 39363
6 سارا  فلاحی مستقل 31384


استان اصفهان
ردیف حوزه‌های انتخابیه نماینده دوره دهم  گرایش سیاسی کل آراء ماخوذه آراء کسب شده
نام نام خانوادگی 
1 شهر رضا محمد رضا  آقایی اصولگرا 78155 16258
2 سمیه  محمودی مستقل 12324
3 سمیرم اصغر سلیمی اصولگرا 41940 7832
4 بهروز جعفری اصولگرا 7444استان تهران
ردیف حوزه‌های انتخابیه نماینده دوره دهم  گرایش سیاسی کل آراء ماخوذه آراء کسب شده
نام نام خانوادگی 
1 دماوند و فیروزکوه سید احمد  رسولی نژاد اصولگرا 65963 12750
2 قاسم میرزایی نیکو اصلاح طلب 10259
4 رباط کریم  حسن  نوروزی اصولگرا    
5 ابراهیم  نکو اعتدال    
6 شهریار حسین  گروسی اعتدال 371896 75524
7 محمد  محمودی اصلاح طلب   67966استان چهارمحال و بختیاری
ردیف حوزه‌های انتخابیه نماینده دوره دهم  گرایش سیاسی کل آراء ماخوذه آراء کسب شده
نام نام خانوادگی 
2 اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار علی  کاظمی اصلاح طلب 151271 21956
3 قدرت  حمزه شلمزاری اصولگرا 18197
4 بروجن علی  نادری فر اصولگرا 64182 10108
5 خدیجه  ربیعی اصولگرا 14642


استان خراسان رضوی
ردیف حوزه‌های انتخابیه نماینده دوره دهم  گرایش سیاسی کل آراء ماخوذه آراء کسب شده
نام نام خانوادگی 
1 تربت حیدریه سعید  باستانی  اعتدال 167391 39571
2 ابوالقاسم  خسروی سهل آبادی اصولگرا 31317


استان خوزستان
ردیف حوزه‌های انتخابیه نماینده دوره دهم  گرایش سیاسی کل آراء ماخوذه آراء کسب شده
نام نام خانوادگی 
1 اهواز همایون  یوسفی اعتدال 462558 107784
2 جواد کاظم نسب اصلاح طلب 88777
3 سید شکر خدا موسوی اصولگرا 82200
4 سید شریف  حسینی اصولگرا 71919
5 شبیب جویری اصولگرا 68881
6 علی ساری مستقل 66945
7 ماهشهر، امیدیه و هندیجان حبیب  آقاجری اصولگرا 161637 29010
8 علی  گلمرادی اصولگرا 28687
9 مسجد سلیمان عسگر  ظاهری اصولگرا 106636 25646
10 علیرضا  زرناصری اصولگرا 23367
11 آبادان غلامرضا  شرفی اصولگرا 97524 23418
12 سید حسن  دهدشتی اصولگرا 16129
13 ایذه و باغملک سید هادی  طباطبایی اصولگرا 162421 25314
14 هدایت اله  خادمی مستقل 23599
15 بهبهان حبیب اله  کشت زر اصلاح طلب 101156 15744
16 محمد رضا  صادقی اصلاح طلب 20737


استان زنجان
ردیف حوزه‌های انتخابیه نماینده دوره دهم  گرایش سیاسی کل آراء ماخوذه آراء کسب شده
نام نام خانوادگی 
1 زنجان وطارم فریدون  احمدی مستقل 224100 50379
2 سید افضل  موسوی اصلاح طلب 52351
3 کریم  خان محمدی اصلاح طلب 31910
4 علی  وقف چی مستقل 33695
5 ابهر و خرمدره محمد رضا  خالمحمدی خرمی اصولگرا 124448 25037
6 محمد  عزیزی اصولگرا 25324
7 خدابنده احمد  بیگدلی مستقل 93259 16300
8 سید البرز  حسینی اصولگرا 16430


استان فارس
ردیف حوزه‌های انتخابیه نماینده دوره دهم  گرایش سیاسی کل آراء ماخوذه آراء کسب شده
نام نام خانوادگی 
1 نی ریز و استهبان فرهاد  طهماسبی اصولگرا 98773 16330
2 اصغر  مسعودی مستقل 18354
3 شيراز علی اکبری اصلاح طلب 568389 132474
4 جعفر قادری اصولگرا 111961
5 داراب و زرین دشت محمد جواد  عسکری اصولگرا 139225 27261
6 رضا انصاری اصلاح طلب 25055
7 رستم و ممسنی مسعود  گودرزی مستقل 115797 22636
8 عبدالرضا  مرادی مستقل 22395


استان کردستان
ردیف حوزه‌های انتخابیه نماینده دوره دهم  گرایش سیاسی کل آراء ماخوذه آراء کسب شده
نام نام خانوادگی 
1 مریوان و سروآباد منصور  مرادی مستقل 84925 15815
2 امید  کریمیان اصلاح طلب 12819
3 سنندج، دیوان دره و کامیاران سید احسن  علوی  مستقل 212164 48695
4 سالار  مرادی  مستقل 25496


استان کرمانشاه
ردیف حوزه‌های انتخابیه نماینده دوره دهم  گرایش سیاسی کل آراء ماخوذه آراء کسب شده
نام نام خانوادگی 
1 سنقر و کلیایی سید جواد  حسینی کیا اصولگرا 48240 10543
2 محمد هادی رستگار اصلاح طلب 5585
3 كرمانشاه احمد صفری اصلاح طلب 336148 53834
4 سید سعید  حیدری طیب اصلاح طلب 75322


استان گلستان
ردیف حوزه‌های انتخابیه نماینده دوره دهم  گرایش سیاسی کل آراء ماخوذه آراء کسب شده
نام نام خانوادگی 
1 کردکوی، بندر ترکمن و بندر گز رامین  نور قلی پور اصلاح طلب   32565
2 رحمت اله  جلالی اصولگرا   24733
3 مینو دشت و کلاله  سید نجیب  حسینی اصولگرا 166305 38736
4 شهرام  کوسه غراوی اصلاح طلب 41274
5 گرگان و آق قلا عبدالغفور  امانزاده مستقل 246074 47894
6 نورمحمد  تربتی نژاد اصلاح طلب 47467
7 نبی  هزارجریبی اصلاح طلب 45094
8 علی  طاهری اصولگرا 43301


استان گیلان
ردیف حوزه‌های انتخابیه نماینده دوره دهم  گرایش سیاسی کل آراء ماخوذه آراء کسب شده
نام نام خانوادگی 
1 رودبار صمد  مرعشی اصولگرا 57994 13240
2 منوچهر  جمال سوسفی مستقل 8295
3 رشت غلامعلی  جعفززاده اعتدال 259442 90921
4 جبار  کوچکی نژاد اصولگرا 58922
5 سید علی  آقازاده  اصولگرا 58397
6 سید ولی اله  عظمتی اصولگرا 53392
7 محمد صادق  حسینی جوریانی اصلاح طلب 43602


استان لرستان
ردیف حوزه‌های انتخابیه نماینده دوره دهم  گرایش سیاسی کل آراء ماخوذه آراء کسب شده
نام نام خانوادگی 
1 خرم آباد محمد  بیرانوند اصلاح طلب 251217 52541
2 محمدرضا  ملکشاهی راد اصولگرا 32127
3 مرتضی  محمود وند مستقل 30444
4 اعظم  محمد نیا مستقل 31723
5 درود و ازنا مجید  کیانپور مستقل   20574
6 حسین  گودرزی اصولگرا   20994
7 بروجرد هادی  مقدسی اصولگرا 141956 29108
8 عباس  گودرزی اصولگرا 27527
9 فاطمه  مقصودی مستقل 26815استان مازندران
ردیف حوزه‌های انتخابیه نماینده دوره دهم  گرایش سیاسی کل آراء ماخوذه آراء کسب شده
نام نام خانوادگی 
1 بابل حسین  نیاز آذری      58846
2 همت اله  طاهرنژادلداری   55158
3 قائمشهر،سوادكوه و جويبار کمال  علیپور خنکداری اصولگرا 225052 46512
4 سید علی  ادیانی راد اصولگرا 47203


استان مرکزی
ردیف حوزه‌های انتخابیه نماینده دوره دهم  گرایش سیاسی کل آراء ماخوذه آراء کسب شده
نام نام خانوادگی 
1 اراك، كميجان و خنداب محمد حسن  آصفری اصولگرا   59028
2 سید مهدی مقدسی   54546
3 شازند صاحب علی  غفاری اصولگرا 68475 15719
4 علی  ابراهیمی اصلاح طلب 11583
5 ساوه و زرندیه  شهلا  میر گلو بیات اصولگرا 122462 23881
6 محمد رضا  منصوری مستقل 22762


استان هرمزگان
ردیف حوزه‌های انتخابیه نماینده دوره دهم  گرایش سیاسی کل آراء ماخوذه آراء کسب شده
نام نام خانوادگی 
1 بندر لنگه، بستک، پارسان احمد  جباری اصولگرا 124342 29150
2 خالد  زمزم نژاد اصولگرا 29977


استان همدان
ردیف حوزه‌های انتخابیه نماینده دوره دهم  گرایش سیاسی کل آراء ماخوذه آراء کسب شده
نام نام خانوادگی 
1 رزن حسن  لطفی اصلاح طلب 63820 15013
2 عطااله  سلطانی صبور اصولگرا 14899
3 ملاير احمد  آزادی خواه اصولگرا 133582 29827
4 علیرضا  امامی اصلاح طلب 21032


استان یزد
ردیف حوزه‌های انتخابیه نماینده دوره دهم  گرایش سیاسی کل آراء ماخوذه آراء کسب شده
نام نام خانوادگی 
1 مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم محمد رضا  صباغیان مستقل 111831 27843
2 محمد رضا  بابایی دره  اصولگرا 22141


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: